Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Bechyňském kraji roku 1523

Tento soupis svobodství a jejich držitelů v Bechyňském kraji roku 1523 vychází z Registra přiznání daně a berně proti Turku stavu panského, rytířského, městského i dědiníků kraje Bechyňského r. 1523, a je vůbec nejstarším dochovaným berní rejstříkem. Využito je zde jeho zpracování Václavem Müllerem (příloha k publikaci Svobodníci) a Václavem Bůžkem (Majetkové rozvrstvení stavů Bechyňského kraje v letech 1523-1557). Originál se nachází v SOA Třeboň, fond Historica, sign. 3846, fol. 50-86.

V soupisu se v případě svobodníků uvádí často jejich přikázanost. Rozumí se tím v tomto případě pravděpodobně relativně dobrovolný, časově omezený, oboustranně výhodný vztah jednotlivých svobodníků s konkrétním členem vyšší společenské vrstvy, který ve většině případů níže uvedených svobodníků průkazně nijak neovlivnil jejich pozdější osobní a majetkovou svobodu, a ani v budoucích rejstřících a zápisech většinou již není tato přikázanost uváděna. Zdá se tedy, že v tomto případě tato přikázanost supluje spíše budoucí funkci svobodnického staršího, než postupný propad svobodníka v poddanství.

Zajímavým faktem je, že samotní svobodníci v součtu několikrát majetkově dokonce převyšují samotného zástupce rytířského stavu, z čehož se také dá usuzovat, že u něj hledají spíše ochranu z titulu jeho stavovského zařazení, než z jiného důvodu. Například svobodníci přikázaní Jiříkovi Žehartovi z Nasavrk vykazují v součtu majetek o hodnotě 150,5 kop grošů českých, sám zástupce stavu rytířského jen 70 kop. Stejný případ je svobodník ze Zmyslova se svými 428 kopami přikázaný Anežce Nedrahovské z Nasavrk, která disponuje jen 250 kopami. V případě Václava z Polánky dosahují jemu přikázaní svobodníci více než poloviny jeho vlastního objemu majetku.

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1523)
Babčice [mapa]
Bechyňský kraj
Matěj ze Lhotky dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi);
(Pozn.: není zde přímo uveden zápis do Babčic, ale z jiných pramenů víme, že týž Matěj ze Lhotky drží vedle Lhotky i poplužní dvůr a dvory kmetcí v Babčicích.)
Balkova Lhota [mapa]
Lhota
Bechyňský kraj
Pan Martin Kršňák ze Lhoty (uveden v berni na kuchyni králi mezi stavem panským a rytířským).
Běleč [mapa]
Bechyňský kraj
Pan (jakoby úmyslně napolo smazaná titulatura) Mikuláš Bělský (též Mikuláš z Bělče) dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi); dál již žádný výskyt
Bendovo Záhoří [mapa]
Záhoří
Bechyňský kraj
Kateřina (Jakubova) dědinice ze Záhoří (přikázaná p. Václavu z Polánky), Ondřej dědiník ze Záhoří (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi), Mikuláš ze Záhoří dědiník, Václav ze Záhoří dědiník (oba přikázaní p. Albrechtu ze Šemberka), Prokop ze Záhoří dědiník (přikázaný p. Janovi z Lukavce) - není jisté, zda všichni patří zrovna do Záhoří Bendova.
Bradáčov [mapa]
Bechyňský kraj
Onšek/Dušek z Bradačova dědiník, Matěj z Bradáčova, jeho bratr Martin (všichni přikázaní p. Oldřichu Malovcovi), Jan dědiník z Bradáčova (přikázaný p. Tristramovi/Křišťanovi z Lukavce), Jakub dědiník z Bradáčova (+ jeho čeledín).
Brandlín [mapa]
Bechyňský kraj
Matěj Dvořák v Brandlíně (přikázaný p. Jindřichovi Olbramovi z Stěkře).
Býšov [mapa]
zaniklá ves u Jistebnice, Vyšov
Bechyňský kraj
Mikuláš Vyšovský dědiník.
Dolní Hrachovice [mapa]
Hrachovice
Bechyňský kraj
Jan Zeman dědiník z Rachovic (Hrachovic), Václav Krajčí dědiník, Mikuláš (Krajčí?) odtudž (všichni přikázaní p. Václavovi z Polánky), Jan Beníškův/Jenšíkův z Hrachovic dědiník a Jiřík Mazaného syn dědiník (oba přikázaní p. Oldřichovi Malovci), pan Jan syn Vítův z Hrachovic, pan Jan Sudlice z Hrachovic (oba ve stavu rytířském)  - nelze určit, zda se myslí Dolní či Horní Hrachovice.
Dolní Kouty [mapa]
Bechyňský kraj
Matouš [Mathuss] z Koutův dědiník (přikázaný p. Albrechtovi ze Šemberka).
Horní Hrachovice [mapa]
Hrachovice
Bechyňský kraj
Jan Zeman dědiník z Rachovic (Hrachovic), Václav Krajčí dědiník, Mikuláš (Krajčí?) odtudž (všichni přikázaní p. Václavovi z Polánky), Jan Beníškův/Jenšíkův z Hrachovic dědiník a Jiřík Mazaného syn dědiník (oba přikázaní p. Oldřichovi Malovci), pan Jan syn Vítův z Hrachovic, pan Jan Sudlice z Hrachovic (oba ve stavu rytířském)  - nelze určit, zda se myslí Horní či Dolní Hrachovice.
Horní Kouty [mapa]
dříve Kouty
Bechyňský kraj
Jan z Hořejších Koutův dědiník (přikázaný p. Václavovi z Polánky)
Choustník [mapa]
Chustnice
Bechyňský kraj
Jan Dvořák v Chustnici (přikázaný panu Jindřichovi Olbramovi z Štěkře).
Kahlovická Lhota [mapa]
Lhota
Bechyňský kraj
Bohuslav ze Lhoty dědiník (přikázaný panu Jiříkovi Žehartovi z Nasavrk).
(Pozn.: Zda je tato zmíněná Lhota tou správnou se lze domnívat v kontextu dalších pramenů.)
Kladruby [mapa]
zaniklá ves, Kladeruby
Bechyňský kraj
Matouš [Mathuss] z Kladerub dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi)
(nejasná topografie)
Krasovice-Krasejovka [mapa]
dříve ves Krasejovská
Bechyňský kraj
Bican a Pavel, bratři z Krasejovky.
(nejasná topografie)
Krchova Lomná [mapa]
Lomná
Bechyňský kraj
Václav Hosyk/Hasik/Hynšík (spr. Hasík) z Lomné dědiník + má dva poddané (přikázaný p. Václavovi z Polánky), Ondra Jíšův dědiník z Lomné (přikázaný p. Oldřichovi Malovci), Matěj z Lomné (jednou chybně uveden v městském stavu).
Lejčkov [mapa]
Dvorce
Bechyňský kraj
Jan a Ondřej vlastní bratři dědiníkové (Lejčkové ze Dvorců?) - údaj je připsán jinou rukou dodatečně.
Lhotka [mapa]
u Zadní Lomné, dříve Samoty, Lhota na Samotě
Bechyňský kraj
Matěj ze Lhotky dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi).
Malenín [mapa]
Bechyňský kraj
Jakub z Maletína (!) dědiník (přikázaný p. Václavovi z Polánky)
Malý Chuchelec [mapa]
Chuchlík
Bechyňský kraj
Valenta dědiník z Chuchlíka (příkazaný panu Václavovi z Rovného = Kladenské Rovné u Č. Krumlova).
Malý Ježov [mapa]
Ježov
Bechyňský kraj
Ondra z Ježova dědiník (přikázaný p. Janovi z Lukavce), Ondrášek z Ježova [Bezova] dědiník (přikázaný p. Tristramovi/Křišťanovi z Lukavce) - nespecifikováno, zda Malý nebo Velký Ježov.
Obrátice [mapa]
Bechyňský kraj
Jan Zeman z Vobratic, Dorota vdova odtudž dědinice, (jiný) Jan dědiník z Vobratic (všichni přikázaní p Tristamovi/Křišťanovi z Lukavce, poslední Jan psán vícekrát, ale bez přikázanosti).
Salačova Lhota [mapa]
Lhota
Bechyňský kraj
Dušek Svobodný dědiník ze Lhoty (přikázaný p. Tristramovi/Křišťanovi z Lukavce) - psán i jako Dušek ze Lhoty.
Slapsko [mapa]
Slabsko
Bechyňský kraj
Jiřík ze Slabska dědiník (psán taktéž jako dědiník přikázaný panu Bohuslavovi Těmínovi z Těmic).
Smilovy Hory [mapa]
dříve Hory
Bechyňský kraj
Jan Písařův [Pisákův] z Hor (Smilových) dědiník (přikázaný p. Albrechtu ze Šemberka)
Smyslov [mapa]
Myslov
Bechyňský kraj
Jan z Myslova (přikázaný paní Anežce Nedrahovské z Nasavrk) (+ čeleď).
Sudoměřice u Tábora [mapa]
Sudiměřice
Bechyňský kraj
Daniel dědiník ze Sudiměřic.
Ústějov [mapa]
Vostajov
Bechyňský kraj
Václav z Vostajova dědiník (přikázaný p. Albrechtu ze Šemberka).
Velký Ježov [mapa]
Ježov
Bechyňský kraj
Ondra z Ježova dědiník (přikázaný p. Janovi z Lukavce), Ondrášek z Ježova [Bezova] dědiník (přikázaný p. Tristramovi/Křišťanovi z Lukavce) - nespecifikováno, zda Velký nebo Malý Ježov.
Zadní Střítež [mapa]
Střítež
Bechyňský kraj
Jan ze Střiteže dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi)
Záhoříčko [mapa]
u Neustupova, Záhoří
Bechyňský kraj
Jan Knížatův ze Záhoří dědiník (přikázaný p. Albrechtovi ze Šemberka).
Záhoříčko [mapa]
u Sudoměřic, Záhořice
Bechyňský kraj
Mikuláš ze Záhořice dědiník (přikázaný panu Jiříkovi Žehartovi z Nasavrk).
Záříčí u Mladé Vožice [mapa]
dříve Záříčí
Bechyňský kraj
Václav ze Záříčí [Zářídče] dědiník (přikázaný p. Albrechtu ze Šemberka)
Zdíkovice [mapa]
zaniklá ves
Bechyňský kraj
Jiřík Štěpán/Slapan ze Zdikovic (přikázaný p. Petrovi staršímu z Rožmberka).

Nezařazená a neupřesněná svobodství:

Zápis
Pan Oldřich Malovec z Malovic (stav rytířský)... z jedenácti přikázaných dědiníků (bez detailů)
Pan Jarohněv a Mikuláš Sádlo z Vražného a na Liderovicích (stav rytířský)... z Jana dědiníka jim přikázaného (neuvedena topografie svobodství)
Pan Bohuslav Mitrovský z Nemyšle... z devíti přikázaných dědiníků (neuvedené žádné detaily)

Poznámka
Berte prosím v potaz fakt, že berní rejstříky jsou neúplné a nepřesné. Klíčové pro prokázaní existence svobodníka není jeho výskyt v těchto soupisech, ale přímo ve svobodnických knihách.

Zdroje
Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905. Dostupné online.
Bůžek, Václav. Majetkové rozvrstvení stavů bechyňského kraje v letech 1523-1557. (Edice berního rejstříku Bechyňska z r. 1523.). In: Hospodářské dějiny. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV 13, 1985. s. 65-87.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!