Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Svobodnická genealogie - úvod pro začátečníky

Mnoho začínajících badatelů dospěje do stavu, kdy je schopno buď z vlastních, nebo z matričních pramenů ztotožnit svého předka se jménem uvedeným v soupisu svobodníků z roku 1789, přičemž ale nevědí, jak postupovat dále, tedy jak tuto souvztažnost potvrdit a rozvést. Nechť jsou pro ně následující řádky jakýmsi krátkým doporučením kroků, které je vhodné zvolit k dosažení kýženého cíle.

Především bych doporučil nejdřív úplně vyčerpat matriční záznamy a vytvořit tak maximální možný rodokmen příslušného rodu. Jakékoli další prameny jsou do jisté míry závislé na vědomosti, kdy a kde ten z vašich předků žil. Většina oblastí, kde jsou svobodníci rozšířeni, nabízí možnost nahlédnout do matrik on-line (SOA Třeboň, SOA Praha) a lze se tak celkem pohodlně dopátrat až do století sedmnáctého. Veškeré dále zmíněné prameny už většinou neposkytují další rozšíření povědomí o rodinných vztazích v tomto období, maximálně ho prohloubí, doplní a zpřesní.

Pro svobodníky a jejich právní zakotvení jsou klíčové svobodnické knihy. Každý svobodník, který vlastnil svobodný statek, by v nich měl být evidován, nicméně realita byla taková, že se přímé dědění z otce na syna, nebo držba v nedílu většinou nezapisovaly (každá relace stála nemalý finanční obnos). I tak lze najít v tomto zdroji mnoho závětí, vypořádání majetkových poměrů mezi bratry, strýci, sousedy, vypořádání dluhů a zejména, což je to hlavní, nákupy a prodeje svobodného majetku.

Svobodnické knihy naleznete v Národním archivu Praha (Milady Horákové 133, dále „NA“) ve fondu KSv a půjčují se ve formě mikrofilmů (inventář k fondu je dostupný na vademecum.nacr.cz). Protože jde fyzicky o 133 knih, je v prvé řadě potřeba zjistit, co vlastně potřebujete půjčit. K tomu slouží čtyři svazky jmenných (inventární č. 136 a 137, od r. 1837 pak 141 a 142) a pět svazků místních rejstříků (inv. č. 134 a 135, od r. 1837 pak 138-140), jež jsou v badatelně NA dostupné přímo, bez potřeby si je objednávat. V nich podle jména (resp. místa) naleznete, kde a kdy se o kterém člověku (resp. místu) v knihách svobodnických píše. U každého řádku je uvedena příslušná kniha a folio (zjednodušeně: číslo stránky), takže pokud záznam v rejstříku nějakým způsobem zhruba koresponduje s údajem ve vašem rodokmenu, příslušný mikrofilm knihy si můžete (většinou) do druhého dne objednat k prohlédnutí. Upozorňuji, že tyto rejstříky nejsou bezchybný zdroj, proto je vhodné v případě hlubšího zájmu prozkoumat alespoň nejstarší knihy celé.
Pokud si jste jistí výskytem svého předka v soupisu svobodníků z roku 1789, je nejefektivnější použít rovnou originál tohoto soupisu (inv. č. 154), kde u každého jednotlivého svobodníka naleznete v příslušném sloupci odkaz na knihu a folio zápisu, který je časově nejbližší k datu pořízení tohoto soupisu. Tento soupis je organizován podle krajů a ty podle obcí v pořadí, kterého se držím i na tomto webu.
Knihy svobodnické vznikaly v průběhu několika staletí, a tak je nasnadě, že se i mění jejich rukopis. Níže pro posouzení vaší zdatnosti přikládám 3 vzorky rukopisů z různých časových období.

KSv 3/A4
Ukázka zápisu z roku 1687. Klikněte pro zobrazení celého snímku. Zdroj: NA, KSv, inv. č. 3, fol. A4.

KSv 11/B30v
Ukázka zápisu z roku 1737. Klikněte pro zobrazení celého snímku. Zdroj: NA, KSv, inv. č. 11, fol. B30v.

KSv 22/F9v
Ukázka zápisu z roku 1790. Klikněte pro zobrazení celého snímku. Zdroj: NA, KSv, inv. č. 22, fol. F9v.

V souvislosti s knihami svobodnickými bych doporučil neopomenout i desky zemské, konkrétně DZV 250 a DZV 251 „kde sami sobě kladou“, o čemž více pojednává už článek pokročilejší svobodnické genealogie.

Návštěva Národního archivu Praha v Dejvicích se řídí daným badatelským řádem (více informací: http://www.nacr.cz/B-prover/pruv.aspx), který je navržen tak, aby se minimalizovala možnost poškození či ztrát často velice cenných archiválií. Proto po vstupu do budovy budete absolvovat několik procedur vlastní autentifikace (předložení občanského průkazu ve vrátnici) a teprve přes šatnu, kde musíte zanechat všechny nadbytečné svršky a věci, se dostanete do badatelny v prvním patře. Zde se zapíšete do knihy návštěv, a pokud jste zde poprvé, bude vám zřízen badatelský list. Vždy je důsledně kontrolováno, co si půjčujete a co vracíte, přičemž vše stvrzujete vlastním podpisem.
Samotná návštěva NA i veškeré zápůjčky v rámci badatelny jsou zdarma. K žádosti o prohlédnutí mikrofilmu či jiné archiválie obecně slouží jednoduchý formulář, který lze vyplnit na místě, nebo zaslat pracovníkům NA e-mailem. Mikrofilm či archiválii vám vždy ochotně připraví v nejkratší možné době, většinou již do druhého dne. Snímky z mikrofilmu si pak promítnete na speciálním zařízení a pro svou soukromou badatelskou potřebu, k důkladnějšímu domácímu rozboru textu, si je můžete vyfotit.
V souvislosti s návštěvou NA v Dejvicích mimopražskými badateli bych chtěl ještě upozornit na často velmi složité parkování v blízkém i vzdálenějším okolí.

Další cennou pomůckou k rozboru svobodného držení vašich předků jsou i katastry. Mezi léty 1826-43 vzniká stabilní katastr, který je dostupný, až na celkem důležitý písemný operát, online. Část tohoto operátu bývá zachycena v indikační skice každé oblasti, ale pro detailnější rozpis výměry, vlastnictví jednotlivých svobodství a vývoj držby pozemků v následujících cca 30 letech musíte buď navštívit výše popsaný Národní archiv v Praze, kde je v dispozici duplikát (fond SK-dupl, postup návštěvy je stejný, jako ve výše uvedeném případě), nebo si přímo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru vyžádat k nahlédnutí originál. Jelikož tyto dokumenty bývají uchovávány v mimopražských depozitářích, je nutné se s ÚAZK dohodnout předem e-mailem. Návštěva badatelny pak probíhá podobně, jako v případě NA, možnost vyfocení dokumentů pro vlastní badatelské použití je taktéž zdarma. Vedle toho si zde můžete nechat vyhotovit mapovou kopii celé oblasti až do formátu A0.

Napsal autor projektu s laskavou pomocí
Eduarda Krajníka
a Josefa Vacka (http://mojipredci.cz/)

Pro hlubší rozbor a přehled všech možných pramenů týkajících se svobodníků doporučuji pokračovat volně navazujícím článkem Svobodnická genealogie.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!