Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1550 - ostatní kraje

Kompletní rozpis držení svobodného majetku roku 1550 v kraji Boleslavském, Hradeckém, Chrudimském, Prácheňském, Plzeňském (výkazy dlužních berní do r. 1595), Žateckém (výkazy dlužných berní do 1595), Slánském, Podbrdském (výkazy do r. 1614) z knih svobodnických 1 (KSv 1).

Boleslavský kraj

Bezděz - Boleslavský kraj

Manové k zámku Bezdězi: Pan Jan z Wartenberka na Novém Zámku a Bezdězi přiznával se k zámku Bezdězi z manův 11 náležitých a z lidi manských 40 osedlých v r. 1573 – 1588; z 3 manův od r. 1589 – 1595, pak z manů ještě 8 k Bezdězi náležejících.

Týn - Boleslavský kraj

Jíra Erasymů ze vsi Tejna, míli od Bezděkova, oznámil, že drží dvůr poplužní s poplužim příslušným dědičný po předcích svých ve vsi Tejně, který sobě pokládá na 600 kop míš. Na to ukázal list na pergamenu s 4 visutými pečetěmi, jehož jest přepis do těchto register uložen, na němž jest znamení. Jíra Erasmus ze vsi Tejna dával berni od léta 1552 a po něm Dorota po Erasymovi s Tejna svobodníku až do léta 1595, což na hrad pražský k odvozování náleželo.

Přepeře - Boleslavský kraj

Jan Soulehle z Přepeř oznámil, že drží dvůr poplužní s poplužím ve vsi Přepeřích, čtvrt míle od Turnova ležící, který sobě pokládá na 500 kop míš. Na to ukázal rejstřík znějící v tato slova: V rejstřík kdo sobě sami kladou léta 50 v sobotu po sv. Stanislavu: Jan Soulehle z Přepeř sám sobě klade. Jan Soulehle dával berni a po něm Jiřík starší Dyml z Leskova a v Přepeřích dával berni od léta 1552 až do vyjití léta 1595.

Hradecký kraj

Lužec nad Cidlinou - Hradecký kraj

Pavel, Vavřinec, Šimon a Prokop bratří vlastní oznámili, že drží dvůr ve vsi Lužci po předcích svých, který sobě pokládají 300 kop míš. Na to ukázali výtah od desk od Jiříka Welika, znějící v tato slova: V kvaternu, kdo sobě sami kladou, léta L v pondělí po sv. Kedrutě, Pavel, Vavřinec, Šimon a Prokop bratři vlastní dědiníci z Lužce oznámili před úředníky pražskými, že dědictví svého v Lužci, dvoru svobodného, na kterémž sedí sami, s dědinami, lukami i se vší zvoli, což k tomu přistoupí, tu plným panstvím tak a v témž plném právě, v týchž mezích a hranicích, v nichž dědictví záleží, že toho všeho nadepsaného dědictví v pokojném držení a užívání předkové jejich podle rejstříku Sexto Planae a Secundo Andreae, kdež Matyáš z Lužce a Machna z Kočkovic prodávají Prokopovi z Lužce, dědu jejich, a oni po otci svém od 27 let bez naříkání (v držení) byli a posavad jsou, a to zase sobě a dědicům svým podle nového o dskách nařízení a vyzdvižení v tato registra vložiti a vepsati jsou dali; stalo se léta a dne svrchu psaného.

Kteréžto svobodství J. M. C. odvádělo berni na hrad pražský až do vyjití léta 1565. Dále zůstává z téhož svobodství J. M. C. berně výše psaných let: (Uvádějí se dlužné berně 1566 – 1595.) Tohoto se svobodectví pojal pan Václav z Vchynic a z Tetova k panství Chlumeckému a prodal je sedláku.

Milovice [Milejovice] - Hradecký kraj

Petr Pulda dvůr poplužní po předcích svých ve vsi Milejovicích čtvrt míle od Hořic, který sobě pokládá 111 kop čes. Po Petrovi Jan Pulda dával berní do r. 1589.

Studenec - Hradecký kraj

Štěpán Benda dvůr poplužní ve vsi Studenci, míli od Jilemnice. Při tom zprávu dává, že jeho svobodství od mnoha let držel a drží a žádný že se jemu na to nepotahoval až dosud nepotahuje, ale nikdy toho v deskách neměl a nemá.

Jan Šusta, syn Prokše ze Studence, oznámil, že jest naň statek připadl po témž Prokši, otci jeho, který byl koupil od Štěpána Bendy ve Studenci, kterýhož jest Benda v deskách neměl, přiznávaje se, že všecky poplatky a povinosti JMti Královské z toho dávati chce.

Horní Černůtky - Hradecký kraj

Jan z Černůtek drží dvůr poplužní po předcích svých ve vsi Horních Černůtkách, půl míle od Hořic, který sobě pokládá 150 kop miš. Na to ukázal rejstříky od desk rukou Matyáše písaře psané, znějící v tato slova: V rejstřících kde sami sobě kladou 1550: Jan z Černůtek, dědinník (sám sobě klade).
Po něm Václav Kozina, naposledy Jiřík Kozina dávali berni od 1552 až do 1595 na hrad pražský.

Na panství Trutnovském v těchto psaných vesnicích, které jest dobré, slavné a svaté paměti JMt. královna římská jakožto dědičná paní panství Trutnovského, když jest je léta 1544 ujití a pod plat městu Trutnovu léta1545 zanechati ráčila, tito svobodní rychtářové jsou se nacházeli a berni J. M. C. od toho času až posavad majíce každý každoročně po 2 kop. 40 gr. dávati jsou nedávali:

Bernartice [Bernsdorf] - Hradecký kraj

Albrecht Pavel, rychtář ve vsi Bersdorfu (Bernsdorfu, Barzderfu?), když jest veřejnost, má na půl koně dáti.

Zlatá Olešnice [Golden Elsen] - Hradecký kraj

Michal Milner, rychtář ve vsi Zlaté Elsen (Olešné), když jest veřejnost, má na půl koně připadati.

Petříkovice [Pittersdorf, Petersdorf] - Hradecký kraj

Mattes Turek ve vsi Pittersdorfu, má jednoho koně vypraviti.

Křenov [Krysdorf, Krinsdorf] - Hradecký kraj

Jan Peczer, rychtář ve vsi Krysdorfu (Krinsdorfu ?), má jednoho koně vypraviti.

Robertsdorf - Hradecký kraj (neznámá topografie)

Jan Peyskar, rychtář ve vsi Robertsdorfu, jest povinen dát deset kop neb jednoho koně.

Babí [Trautenbach, Trauttenpach] - Hradecký kraj

Matěj Poš, rychtář ve vsi Trauttenpachu (Trautenbach), povinen jednoho koně do pole vypraviti.

Chrudimský kraj

Čankovice - Chrudimský kraj

Petr Kučera z Čankovic drží dvůr po předcích svých ve vsi Čankovicích, míli od Chrudimi. Ukázal rejstříky od desk rukou Martina písaře psané, znějící v tato slova: V rejstřík osobního přiznání léta L v úterý po sv. Františku: Petr Kučera z Čankovic sám sobě klade v Čankovicích dvůr. 
Po něm Jiřík Kučera, pak Martin Zeman. (Ve výkazu dlužných berní přichází Matěj Zeman 1565 – 1595.)

Prácheňský kraj

Léta [15]50, 16. dne měsíce ledna založena jsou tato registra na sepsání dědinníkův, nápravníkův a svobodníkův podle ukázání spravedlnosti a vlastního přiznání jednoho každého osob z kraje prachenského.

Hartmanice - Prácheňský kraj

Petr Mejtný drží dvůr ve vsi Hartmanicích, míli od Sušice. Po něm Jan Mejtný, svobodník v městečku Hartmanicích do 1552, po něm Bastl svobodník, naposledy Šebastian Edlmon dával do 1585, pak dlužen berní do 1614.

Pohorovice [Pohořovice] - Prácheňský kraj

1. svobodství: Matouš z Pohořovic drží dědičný dvůr ve vsi Pohořovicích. Po něm Jan Koudele, po něm Šimon Koudele.
2. svobodství: dvůr drží Šťastný (= Felix) Jelec z Pohořovic.

Mišovice - Prácheňský kraj

1. svobodství: Jan Navara drží dvůr ve vsi Mišovicích, ¼ míle od Mirovic. Jan Sládek, po něm Jakub svobodník ve vsi Mišovicích.
2. svobodství: Havel Patecký drží dvůr ve vsi Mišovicích. Od 1552 Václav.

Javornice - Prácheňský kraj

Jan z Javornice drží dvůr ve vsi Javornici, ½ míle od Bavorova. Potom Jakub.

Tourov - Prácheňský kraj

Jiří Šrámek z Tourového drží dvůr ve vsi Tourovém, ¼ míle od Bavorova.

Draheničky [Malé Drahoničky] - Prácheňský kraj

Vavřinec Blahotovic [z Lahotovic] v Malých Drahoničkách, ½ míle od Mirovic, na místě svém a na místě Jana, Jíry, Blažka, Vaňka, Margety a Kateřiny bratří a sester drží dvůr v Malých Drahoničkách. Martin svobodník v Drahoničkách zůstal dlužen od 1579.

Buršice - Prácheňský kraj

Jan z Potuží z Buršic, potom Johanes z Buršic, naposledy Jakub Johanes.

Přebudov - Prácheňský kraj

Samuel a Petr bratři z Přebudova drží dvůr ve vsi Přebudově, ½ míle od Kasejovic.

Sedlečko (u Lešišova) - Prácheňský kraj (zaniklá ves)

Jan Jakubův dědiník ze Sedlečka drží dvůr ve vsi Sedlečku, ¼ míle od Sušice.

Sedlec (u Lešišova) - Prácheňský kraj (zaniklá ves)

Burian ze Sedlce drží dvůr ve vsi Sedlci, ½ míle od Velhartic.
(Pozn.: J. Vaniš uvádí Sedlec coby Sedlice a situuje je zhruba k Horám Matky Boží, A. Profous správněji coby dvůr do blízkosti Lešišova.)

Sedlečko (u Nalžovských Hor) - Prácheňský kraj

Jan Hanzlův drží dvůr ve vsi Sedlci po matce své, ½ míle od Sušice. Po něm Matyáš.

Štěchovice - Prácheňský kraj

Jan řečený Velec drží dvůr ve vsi Štěchovicích (jinde Těchovicích, správně Těchonicích), míli od Strakonic.
(Pozn.: V. Müller se domnívá, že jde o zkomoleninu Těchonic u Nalžovských Hor, J. Vaniš však situuje dvůr do Štěchovic na západ od Strakonic.)

Holušice - Prácheňský kraj

Jakub z Holušic drží dvůr ve vsi Holušicích, 1½ míle od Písku.

Pohoří - Prácheňský kraj

1. svobodství: Vaněk Loubský z Lub na místě Vaňka Markejsa poddaného svého oznámil, že týž poddaný jeho drží dvůr ve vsi Pohoři, ¼ míle od Mirovic.
2. svobodství: Říha Kozina drží dvůr ve vsi Pohoří.
3. svobodství: Bartoš dědiník drží dvůr ve vsi Pohoří.
4. svobodství: Vaněk Kyselice dědiník drží dvůr ve vsi Pohoři.

Sochovice - Prácheňský kraj

Matouš z Sochovic drží dvůr ve vsi Sochovicích, ¼ míle od Mirovic.

Dunovice - Prácheňský kraj

Šťastný (= Felix) Střelec drží dvůr ve vsi Dunovicích, míli od Vodňan. Na to ukázal vejpis od desk: Jan Stebňák z Čechtic přiznal se před úředníky pražskými, že dědinu svou v Dunovicích, dva dvory poplužní, jeden osedlý, druhý pustý dvůr kmetci, na kterém sedí Vítek, který platí 51 gr., prodal Ondřejovi Střelci z Písku za 130 kop. Spraviti má toliko sám prodávající před každým člověkem a právem zemským. Ku kterémuž ve dsky kladení král Jiří dal jest povolení a poslem k deskám byl Jetřich z Janovic a z Chlumce, od pana krále zvláště k tomu vyslaný. R. 1461 v pátek před sv. Benediktem. Vejpis z desk vydán 1461.

Bohostice - Prácheňský kraj

Mikuláš dědiník drží dvůr koupený od Svatoše z Mlejna v Bohosticích míli od Krásné Hory. Kvat. bílý trhový 1546.

Stupna [Stupná] - Prácheňský kraj

Jiřík Šurl drží dvůr ve vsi Stupné.

Divišov (u Stupné) - Prácheňský kraj

Pavel Divišovský z Divišovic drží dvůr jménem Divišovský ¼ míle od Sušice.
(Pozn.: J. Vaniš situuje Divišovský dvůr nesprávně do Divišovic u Strážova, což ale zdaleka není čtvrt míle od Sušice.)

Polánka - Prácheňský kraj

Vaněk Sedlák z Polánky drží dvůr ve vsi Polánce, ¼ míle od Kasejovic.

V kraji je i celá řada svobodství, která nejsou evidována v KSv 1, ale v různých berních rejstřících z pozdější doby se vyskytují.

Plzeňský kraj

Léta Páně 1550 ve čtvrtek po sv. Matěji založena jsou tato registra na sepsání dědinníkův a nápravníkův podle ukázání spravedlnosti a zvláště přiznání jednoho každého osob z kraje plzenského.

Dlažov - Plzeňský kraj

Jan Jílek drží dvůr ve vsi Dlažově, druhý v Mileticích, míli od Klatov. Markyta, potom Jan, Václav, Petr a Anna, konečně Štěpán z Dlažova.

Kozolupy - Plzeňský kraj

Jan Pekař ze vsi Kozolup drží dvůr v téže vsi, míli od Plzně. Zprávu dávají (?), že jsou předkové jeho dvůr v deskách měli. Pak spravedlnosti své, kde které na týž dvůr výpisy z desk měli, ty jsou pánům Plzenským na rathaus k uschování dali. I když jest z božího dopuštění město Plzeň před 43 lety shořalo, tu jsou také i jejich spravedlnosti podle jiných shořaly. Toho že jsou předkové jeho i on vždycky pokojně bez všeliké překážky až posud v držení a užívání byli. Při tom ukázal kvitanci od Jiříka Leytolda Zebrnic (?) a Václava Chlumčanského z Přestavlk, berníků v kraji Plzenském, kterouž jej z berně 54 gr. kvitují, jež byla proti Turku svolena, kteréžto kvitance jest datum léta 29. Dále ukázal 2 kvitance od nejvyšších berníků v království Českém, jímž jej kvitují v jedné z prvního dílu berně proti Turku, v druhé z druhého díla. Datum její jest na hradě Pražském 1537 v pátek po sv. Františku. (Uvádějí se ještě jiné kvitance z let 1542, 1543, 1545, 1554.)
Od 1556 drží dvůr Štěpán Pekař, pak od 1561 Vavřinec Kulíšek, měštěnín města Klatov, poručník Markety, sirotků a statků po nebožtíku Štěpánu Pekařovi.

Tvrdoslav - Plzeňský kraj

Jan Svobodník z Tvrdoslavi drží dvůr do 1573. Po něm Jiřík Dvrdovský, měštěnín v Klatovech.

Splž - Plzeňský kraj

Jan z Splže drží dvůr ve vsi ve Splži, ¼ míle od Stražova.

Zdeslav - Plzeňský kraj

Dvůr drží Jan Zeman ze Zdeslavě.

V kraji je i celá řada svobodství, která nejsou evidována v KSv 1, ale v různých berních rejstřících z pozdější doby se vyskytují.

Žatecký kraj

Léta Páně 1550 ve čtvrtek po svatém Matěji založena jsou tato registra na sepsání dědinníků, nápravníků podle ukázání spravedlnosti a zvláštního přiznání jednoho každého osob z kraje žateckého.

Havraň [Havraněves] - Žatecký kraj

Jíra Buček drží dvůr ve vsi Havraněvsi, ½ míle od Mostu. Jíra jinak Buček z Havrana.

Saběnice - Žatecký kraj

1. svobodství: Štěpán Heralt ze Saběnic.
2. svobodství: Matěj Bušek drží dvůr ve vsi Saběnicích.
3. svobodství: Václav ze Saběnic drží dvůr ve vsi Saběnicích.

Vysoké Březno - Žatecký kraj

Šimek z Vysokého Března drží dvůr ve vsi Hořením Březně. Kv. S. S. 1547. (V přiznání uvádí se předchůdce dle desk z 1497 Jan z Března a témuž Janovi dle Druhých Planových K 27. Martin z Saběnic.)

Litoměřický kraj

Hoštice - Litoměřický kraj

Markyta dědinice z Hoštic u Klecan drží pustý dvůr ve vsi Hošticích.

Bukol - Litoměřický kraj

Štěpán Antošův drží dvůr ve vsi Bukoli, ½ míle od Klomína (Chlumína).

Slánský kraj

Léta [15]50 ve středu den sv. Řehoře založena jsou tato registra na sepsání dědinníků, nápravníků a svobodníků podle ukázání spravedlnosti a vlastního přiznání jednoho každého osob z kraje slánského.

Kvíček - Slánský kraj

Jakub a Havel bratří z Tuchlovic drží dvůr v Malém Kvíčku (Malé Kvíci) u města Slaného. Kv. S. S. 1542: Jan, Jakub a Havel přiznali se k svému majetku. R. 1519 Kateřina ze Slaného otci jejich Matoušovi.

Lidický dvůr - Slánský kraj

Mikuláš Jakubec drží dvůr poplužní blízko od Slaného mezi Votryby a Želenicí.
(Pozn.: Dvůr je skutečně u Slaného, jak jej situuje J. Vaniš, třebaže poloha ze zápisu toto nepotvrzuje.)

Klukovice - Slánský kraj

Lukeš Klukovský, měštěnín Nového Města Pražského, drží dvůr po otci svém Jiříkovi Klukovice ¾ míle od Prahy. Po něm Matěj Klukovský.

Podbrdský kraj

Léta 1550 v úterý 15. dne měsíce dubna založena jsou tato registra na sepsání dědinníků, nápravníků podle ukázání spravedlnosti a vlastního přiznání jednoho každého osob z kraje podbrdského.

Třebotov - Podbrdský kraj, Čáslavský kraj

Matouš dědiník Hovorčovský drží dvůr koupený od pana Václava Bechyně ve vsi Třebotově míli od Karlštejna. Kvant. černý trh. 42: Václav Bechyně z Lažan Matoušovi Horčovskému (?). Matouš horčovský dědiník v Třebotově šacoval se 500 kop: od r. 1570 – 1614 zůstal dlužen berní. Dělá se stavu rytířského, za tou příčinou berni neodvozuje, ježto jeho otec byl dědiníkem, jakž zápis svědčí.

Vonoklasy - Podbrdský kraj

Jiřík z Vonoklas dědiník drží dvůr ve vsi Vonoklasích, ½ míle od Karlštejna.

Chotilsko - Podbrdský kraj

Blažek z Chotilska na místě Doroty manželky své drží dvůr ve vsi Chotilsku, ½ míle od Knína.

Starý Knín - Podbrdský kraj

Kříž (= Kristián) Zítek v Starém Kníně drží dvůr ve vsi Starém Kníně.

Sudovice [Zhudovice] - Podbrdský kraj

Václav z Zhudovic tudíž seděním do 1553. Od 1554-1559 Adam z Zhudovic syn jeho. Od 1560 Jan Zhudovský dědinník v Zhudovicích. Od 1571 Jan Zhudovský z Hyršova svobodník v Zhudovicích, potom syn jeho Jakub Zhudovský z Hyršova.

V kraji se objevují svobodství, která nejsou evidována v KSv 1, ale v různých berních rejstřících z pozdější doby se vyskytují. K vyhledání je vám nápomocen celkový přehled míst.
U některých míst se ani za pomoci topografie svobodníků Jaroslava Vaniše nepodařilo přesně stanovit polohu místa. Pokud dokážete tuto informaci doplnit, kontaktujte mě.
Kurzívou jsou zapsána pravděpodobná nesvobodnická držení svobodného majetku a vpisky, které Müller ponechal ve svém seznamu.
Vysvětlivka: Kv.S.S. = Kvaterny, kde sami sobě kladou.

Zdroje:
Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!