Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1550 - Čáslavský kraj

Kompletní rozpis držení svobodného majetku v Čáslavském kraji roku 1550 z knih svobodnických 1 (KSv 1). Mějte prosím na paměti, že historické zápisy jsou často neúplné a co do jmen či míst značně zkomolené a nepřesné. Pokud není uvedeno jinak, je zápis z roku 1550.

Staré Práchňany - Čáslavský kraj (zapsáno omylem v Prácheňském kraji)

Bartoň z Práchňan drží dvůr ve vsi Práchňanech, pole v hromadu od Lukavce.

Košetice - Čáslavský kraj

Vavřinec z Košetic, poddaný páně Trčkův, drží dvůr po předcích svých ve vsi Košeticích, půl míle od Hořepníka. Na to ukázal rejstřík od desk rukou Kašpara Zelendra psaný, znějící v tato slova: V Kv. S. S. léta 1542 v pondělí po sv. Janě Křiteli: Vavřinec dědinník zase sobě vložil ve dsky. Potomně přiznával se z téhož svobodství Šťastný Košetický z Horek, na berní dával až do léta 1583. Po něm Jan Košetický z Horek a v Košeticích zůstal z téhož svobodství dlužen od 1584 – 1614. (Poznámka pod výkazem dlužných berní:) držitel téhož svobodství pan Mikuláš Beřkovský z Šebířova a na Košeticích.

Krasoňovice - Čáslavský kraj (nejasná topografie)

Dvůr drží Johanka svobodnice z Krasoňovic. Zůstala dlužna berni 1584 – 1614. (Poznámka pod výkazem dlužných berní:) Držitel téhož svobodství urozený pán pan Purghart Střela z Rokyc a na Crhenicích.

Skala [Češíkovice, Těšíkovice] - Čáslavský kraj

Vávra z Češíkovic drží dvůr po předcích svých ve vsi Třešikovicích (?), míli od Ledče; ukázal rejstřík: Kv. S. S. 1546: Vávra a Kateřina, bratr a sestra z Češikovic. Nedávali berni vedle šacunků až do léta 1583. Potomně Jan Míčan svobodník ze vsi Češíkovic zůstal dlužen od 1584 – 1614. Držitelé toho svobodství jsou purkmistr a konšelé města Ledče a dali mu jméno jiné místo Češíkovic na Skalách.

Domahoř - Čáslavský kraj

Martin z Domahoře oznámil, že drží dvůr po předcích svých v Domahoři, blízko od Zruče; ukázal rejstřík rukou Martina písaře psaný znějící v tato slova: Kv. S. S. 1542: Martin, Matěj, bratří z Domahoře, sami sobě kladou. Petr a Adam, bratří vlastní dědiníci z Domahoře, zůstali dlužni 1562 – 1614. Toho svobodství ujal se pan Jan Kalenice, po něm pan Joachym Kalenice, a nyní takové svobodství drží pan Albrecht Bavor Kalenice z Kalenic.

Přibikovský dvůr, Kutná Hora - Čáslavský kraj (nepřesná topografie)

Hanuš Hallar, měštěnín na Horách Kutnách, oznámil, že drží dvůr poplužní s poplužím jménem Přibikovský, ležící u samého města, který jest koupil od Václava Opozdila. Na to ukázal rejstřík od desk rukou Welikovou napsaný znějící v tato slova: V kvaternu větším zápisném léta 1543 Václav Opozdil Hanušovi Hallarovi.
Týž Hanuš Hallar přiznal se k berni r. 1552. Od toho času žádné berně nezapravoval a zůstal dlužen 1553-1614.

Holýšov [Holejšov] - Čáslavský kraj

Matěj a Jan, bratři vlastní, oznámili, že drží dvůr po předcích svých, sám o sobě ležící, jménem Holejšov, ¼ míle od Lukavce. Ukázali rejstřík od desk rukou Kašpara Zelendra psaný znějící v tato slova: V kvaternu trhovém ve středu po svatém Urbanu: Mikuláš z Holejšova Matějovi a Janovi. Matěj a Jan bratří Holejšovští v Holejšově dlužni 1580-1614. „Jest pravý svobodník a dělá se zemanem“. 
Jiřík a Václav Holejšovský ze Slavětina a v Holejšově dlužni 1596-1614. „Jest pravým svobodníkem, dělá se tako zemanem“.

Šlechtín - Čáslavský kraj

Jan Šlechtín ze Sezemic u Bohdanče drží dvůr dědičný po předcích svých; Kv. S. S. 1543: Jan z Sezemic sám sobě klade.

Miřetice - Čáslavský kraj

1. svobodství: Zikmund z Miřetic oznámil, že drží dvůr a k tomu „3 člověky“ ve vsi Miřeticích po předcích svých, také že přikoupil dvůr ve vsi Kuňovicích. Kv. S. S. 1542: Zikmund z Miřetic dědiník.

2. svobodství: Tomáš z Chmelného na místě svého otce (viz v Chmelné).

Kuňovice [Kunějovice, Kaňovice] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Vít Vysoký z Kunějovic oznámil, že drží dvůr poplužní ve vsi Kunějovicích ½ míle od Čechtic po předcích. Kvatern trhový 42: Jakub z Chmelného a Vít Vysoký z Kunějovic dělí se.

2. svobodství: dvůr drží Zikmund z Miřetic (více viz tam).

Chmelná [Chmelné] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Václav z Chmelného oznámil, že Vondřej z Chmelného a on drží 2 dvory poplužní a „5 člověků“, jeden v Borovnici a druhý v Chmelném blízko Čechtic. Kv. S. S. 1542: Ondřej z Chmelného, dědinník v Chmelném.

2. svobodství: Jakub ze vsi Chmelného drží dvůr poplužní ve vsi Chmelném u městečka Čechtic ležící, po předcích svých, a díl dvoru poplužního ve vsi Vratiškovicích (Vračkovicích) též po předcích svých. Rejstřík zní: v kvaternu trhovém 42: Jakub z Chmelného a Vít Vysoký z Kunějovic dělí se.

3. svobodství: Tomáš z Chmelného v Miřeticích na místě otce svého oznámil, že drží dva dvory poplužní s poplužím, jeden ve vsi Chmelném a druhý ve vsi Miřeticích, které trhem koupil. Rejstřík rukou Jana, jinak Hynka psaný: V kvaternu červeném trhovém kdo sobě sami kladou (?) 1542: Vondřej z Chmelného v Chmelném dvůr poplužní s poplužím.

4. svobodství: Jiřík ve vsi Chmelném, na místě svém a na místě Matěje bratra svého, drží dvůr poplužní s poplužím ve vsi Chmelném po předcích svých. V kvaternu trhovém 42 v pondělí po sv. Stanislavu: Jiřík Tvrzský z Těchova a Jiřík z Chmelného dělí se.

5. svobodství: Jan z Chmelného drží svobodství v Chmelném po předcích. Kvatern trh. 42: Anna z Chmelného Janovi z Chmelného.

Borovnice - Čáslavský kraj

1. svobodství: dvůr zde drží Václav a jeho otec Vondřej z Chmelného.

2. svobodství: Matěj Hauser ve vsi Borovnici dvůr a ½ dědiny ve vsi Borovnici, který přikoupil od Jakuba a Jana z Mnichova. Kvatern trhový 43: Jakub a Jan z Mnichova Matějovi Hauserovi. Jest pak při tom oznámil, že sedí na dvoře poplatním a panu Jindřichu Vopršalovi z Jetřichovic, že náleží a jemu úrok že platí.

3. svobodství: Matěj Píšů drží dvůr v Borovnici, pole v hromadu od (v okolí) Čechtic. Kv. S. S. 1542: Matěj Píša z Borovnice sám sobě.

Vračkovice [Račkovice, Vratiškovice] - Čáslavský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: díl poplužního dvoru zde drží Jakub ze vsi Chmelného.

2. svobodství: Jíra Souček ve Vovesné Lhotě, poddaný páně Kekulův, na místě svém a na místě Jakuba strýce svého nedílného, drží pustotinu v Račkovicích u Načeradce. Kv. S. S. 1544: Matěj, Jiří bratři vlastní Součkové dědinníci z Vovesné Lhoty sobě obnoviti dali.

Alberovice [Arbelovice] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Vávra Bušků drží dvůr ve vsi Carberovicích (Arbelovicích) po předcích, Kv. S. S. 1542.

2. svobodství: Jiřík a Ondřej bratři vlastní z Čichovic drží dvůr ve vsi Arbelovicích po předcích. Kvatern trhový 42: Jiřík a Ondřej bratři a strejci z Arbelovic díl vzali.

3. svobodství: Mikuláš Kamarýt drží dvůr ve vsi Arbelovicích koupený od Václava Kamarýta. Kvatern trhový 45: Václav Kamarýt Mikulášovi dědiníku.

4. svobodství: Ondřej z Arbelovic drží dva dvory poplužní po předcích ve vsi Arbelovicích a v Dubějovicích „jednoho člověka“, v Němčicích jednoho a v Dubějovicích „dva člověky“ a řeku. Kv. S. S. 1542: Brikci dědiník z Arbelovic sám sobě zase vložil.

Chvalkovice - Čáslavský kraj

Martin z Chvalkovic drží dvůr ve vsi Chvalkovicích po předcích. Kv. S. S. 1542: Martin z Kačerova sobě zase klade.

Kačerov - Čáslavský kraj

Petr Kačerovský drží dvůr ve vsi Kačerově po předcích Kv. S. S. 1548: Petr sobě zase klade dědictví své.

Dubějovice - Čáslavský kraj

Ondřej z Arbelovic zde drží dvůr (sprv. dva kmetcí dvory), „3 člověky“ a řeku.

Němčice - Čáslavský kraj

1. svobodství: Jíra Spala ve vsi Němčicích drží dvůr poplužní ve vsi Němčicích po otci svém. Kvat. trh. 42: Jan Cynadr z Oujezdce Janovi Spalovi.

2. svobodství: „jednoho člověka“ zde drží Ondřej z Arbelovic.

Milošovice [Mirešovice, Milešovice] - Čáslavský kraj

Jiřík a Jan a Mikuláš, synové Václavovi jinak Vackovi z Milovic, drží svobodství troje od pana Kunše ze Žleba, od pana Peřiny jménem Jiříka a Jana Vaškova, které koupili ve vsi Mirešovicích a Sezemicích (dnes zaniklé) blízko u Zruče městečka. Kv. S. S. 1542: Václav z Milovic přiznal se před úředníky pražskými, že dědictví své v Mirešovicích, dva dvory poplužní pusté s poplužím, s dědinami, lukami, lesy, potok, rybníčky i se vší zvolí, což k tomu přísluší, plným panstvím to vše, co tu od někdy Jana z Krasenovic léta 29. a od Blažka z Sezemic léta 37. prve před shořením desk v desky sobě vloženo měl, že si podle nového o deskách nařízení sobě a dědicům svým ve dsky zemské vložiti a vepsati jest dal. Výpis z r. 1548.

Starý Smrdov [Smrdov] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Zikmund, Jan, Mikuláš, Martin bratři vlastní Smrdovští drží dvůr po předcích svých ve vsi Smrdově. Kv. S. S. 1544: Jan, Mikuláš, Martin a Zikmund z Smrdova sami sobě kladou.

2. svobodství: Vondra Macháčků drží dvůr ve vsi Smrdovské po předcích svých blízko městečka Lukavce. Kv. S. S. 1544: Matěj, Vondráček bratři vlastní a nedílní Macháčkové z Smrdova zase sobě obnoviti dali.

3. svobodství: Jan, Burian a Pavel bratři Spaulové ve vsi Smrdově, poddaní páně Lukaveckého, ½ míle od Čechtic louky lán, dědiny a rybníček ve Smrdově po otci svém. Kv. S. S. 1545: Jan dědinník z Smrdova sám sobě a bratřím svým klade.

Arneštovice [Arnoštovice] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan Lis drží dvůr ve vsi Arnoštovicích, ¼ míle od Hořepníka. Kv. S. S. 1542: Jan Lis dědinník sám sobě klade.

2. svobodství: Vondra Lis drží dvůr v Arnoštovicích. Kv. S. S. 1542: Vondra Lis z Arnoštovic sobě zase vepsal.

3. svobodství: Matěj Ježkův z Arnoštovic drží dvůr ve vsi Arnoštovicích po předcích pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1542: Matěj Ježkův v Arnoštovicích zase sobě vložiti a vepsati dal.

Strojetice - Čáslavský kraj

Šimek z Strojetic na místě otce svého Matouše ze Strojetic, poddaný pana Jindřicha Kekule ze Stradonic, drží ¾ pustotiny svobodné ležící v Čechticích. Kv. S. S. 1542: Matouš ze vsi Strojetic sobě zase klade v Chrašťovicích.

Čechtice - Čáslavský kraj

3. svobodství: pole v hromadu od Čechtic (v okolí Čechtic) drží Matěj Píšů z Borovnice.

4. svobodství: pole v hromadu od Čechtic drží Jan Kerauš z Otročic.

Otročice [Votročice] - Čáslavský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: Jan z Otročic drží dvůr ve vsi Otročicích svobodný a k tomu ½ čtvrti dědiny též v Otročicích u Čechtic. Kv. S. S. 1542: Mikuláš a Jan bratři z Otročic sami sobě dědictví.

2. svobodství: Šimon Kerauš drží dvůr po svém otci ve Votročicích a pole v hromadu od Čechtic. Kvatern trhový 42: Jan Kerauš z Votročic od Šimona díl béře.

3. „jeden člověk“ ve vsi Vroticích (?) náleží Kateřině z Čechtic, která byla již poddanou p. Přibíka z Březí. Kromě toho držela ještě dvůr ve vsi Chrastovicích.
4. Šimon Dědiník z Lokte, poddaný pana Zručského, drží nějaké svobodství ½ míle od Čechtic (z pozdějších zápisů vyplývá, že jde o Otročice), Kv. S. S. 1544: Šimon Dědiník z Lokte sám sobě klade.

Tisek - Čáslavský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: Ondřej Zeman drží dvůr ve vsi Tisku po manželce své ½ míle od městečka Načeradce. Kvat. trh. 42: Anna z Tisku Ondřejovi manželi svému klade.

2. svobodství: Martin z Tisku drží dvůr ve vsi Tisku po předcích ¼ míle od městečka Načeradce. Kvat. trh. 42: Jan Peryn z Tisku prodal Martinovi z Tisku.

3. svobodství: Tůma ze Lhoty u Načeradce, poddaný pana Henrycha (Jindřicha) Kekule, drží dvůr svobodný ve vsi Tisku u Načeradce po Anně manželce své. Kv. S. S. 1544: Anna, Kateřina sestry vlastní z Vovesné Lhoty zase sobě obnoviti daly. Tento dvůr patrně přešel do feudálních rukou.

Chrastovice [Chrastivice] - Čáslavský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: Jan Zeman drží dvůr v Chrastovicích, koupený od Doroty mateře své, osmery hony od Čechtic. Kvatern trhový černý 28: Dorota z Chrastovic Janovi synu svému.

2. svobodství: Kateřina z Čechtic, poddaná pana Přibíka z Březí, drží dvůr ve vsi Chrasticích a „jednoho člověka“ ve vsi Vroticích (Otročice ?). Kv. S. S. 1545: Kateřina ze vsi Čechtic sama sobě.

3. svobodství: Adam Průša z Čechtic na místě svém a na místě Jana bratra svého, poddaný pana Přibíka z Březí, drží pustinu svobodnou v městečku Čechticích po předcích. Kvat. trh. 44: Matouš ze Strojetic dědinník Průšovi Váňovi z Čechtic.

Chabeřice [Chaberčice] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Matouš [z] Chaberčic drží svobodství Chaberčické, pole v hromadu od městečka Zruči a 5 osedlých lidí od pana Buriana Trčky koupené. Kvatern trhový 45: Zdeněk Zručský z Chřenovic Matoušovi z Chabrzech. Zlatý památný 48: Burian Trčka z Lípy Matoušovi z Chabrzeczh. Trhový 42: Zdeněk Zručský prodal Matoušovi z Chaberzecz. Trhový 42: Šimon Černý Pekh a Jan Royzekh (?), Ondřej Goracz (?) Matoušovi z Chabrzecz.

2. svobodství: Martin Chabřec (z Chabrzecz) louku svobodnou pod vsí Chaberczí po otci, kterou koupil od Zdeňka Zručského. Kvatern trhový 42: Zdeněk Zručský Matějovi z Chabrzech louku prodal.

Soušice [Solšice] - Čáslavský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: Mikuláš, Jan bratři z Solšic drží dvůr ve vsi Solšicích po předcích, který blízko u Kácova leží. Kv. S. S. 1542: Mikuláš a Jan bratři z Solšic.

2. svobodství: Jiřík a Pavel bratří Černíkové ze Solšic. 1554-1558 dávali berni potom Pavel a Mikuláš Černíkové z Solšic. Mikuláš Černík z Solšic zůstal dlužen 1570-1614. „Praví se býti osobami stavu rytířského, jsou svobodníci tkalci. O to se s nimi hádati nechci, nežli to pravím, že drží svobodství.“

3. svobodství: Jan a Jiřík ze Střechova zde mají „jednoho člověka“, kterého ale nemají zapsaného v deskách zemských.

Holšice [Holušice] - Čáslavský kraj

Beneš z Holušic drží dvůr po předcích ve vsi Holušicích ¼ míle od Kácova. Kv. S. S. 1542: Bena z Holušic.

Střechov nad Sázavou [Střechov] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan a Jiřík, bratři vlastní ze Střechova, drží dva dvory v Střechově, ½ míle od městečka Štěpánova, po předcích. Též mají „jednoho člověka“ ve vsi Solšicích, ½ míle v hromadu od Kácova, koupeného od pana Martina, který jest na Břechovicích, ale toho v deskách zapsaného neb vloženého nemají. Kvatern trhový 42: Ctibor a Václav bratři, Ma[rtin], Jan bratři a strejcové z Nesmiřic rozdělili se. Kvatrn trhový 44: Mikuláš, Václav z Střechova díl vzali. Kvatern trhový [?]: Martin z Holušic Janovi a Jiříkovi bratřím z Střechova.

2. svobodství: Matěj Kubík drží dvůr ve vsi Střechově po předcích, ½ míle od Štěpánova. Kv. S. S. 1544: Matěj ze Střechova sám sobě klade.

Horka - Čáslavský kraj

1. svobodství: Matěj Dědiník, poddaný pánů Trčků, drží dvůr ve vsi Horce, koupený od někdy Václava Městeckého. Kv. trh 1549: Jan Dědiník, syn někdy Václava městeckého z Horky, přiznal se před úředníky pražskými, že dědictví své prodal Janovi, synu Matěje Jansy z Košetic, a jemu toho dědictví dědicky postoupil. Spraviti má on sám prodávající toliko před každým člověkem právem zemským, a zvláště před věny a sirotky, jakž země za právo má neb míti bude, třetinou výš. A pan Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král (následují ostatní titule) listem svým v kvat. relací pánů jich milostí a vládyk z plného soudu zemského v úterý před sv. Stanislavem léta 48 zapsanou (?) ráčil dáti své milostivé povolení. A posel na to k dskám byl pan Markvard z Hrádku, purkrabí karlštejnský z vládyk jsa k tomu od Jeho Milosti Královské zvláště vyslán.

2. svobodství: Jan a Matěj, bratří vlastní Hořečtí, drží dvůr po předcích ve vsi Horce, ½ míle od Hořepníka. Kvat. menší zápisný 42: Jan dědiník z Horky Janovi a Matějovi. Jan a Matěj z Horky dědiníci platili 1552-1559, a dále Matěj Hořecký zůstal dlužen 1570-1595.

Hořepník - Čáslavský kraj

1. svobodství: Matěj Máša drží dvůr pustý po předcích při městečku Hořepníku. Kv. S. S. 1543: Matěj sám sobě klade.

2. svobodství: Matěj z Hořepníka, poddaný pana Henrycha Kekule, drží 2 louky svobodné po předcích u městečka Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Matěj z Hořepníka sám sobě zase obnovil.

3. svobodství: Václav Prška, Václav Kožešník, Pavel Rájek a Margeta Rájová, poddaní páně Kekulovi z městečka Hořepníka, drží „9 člověků“ ve vsi Třemicích, ½ míle od Kamenice (pravd. Těmice), a nějaké role a louky při městečku Hořepníku. Kv. S. S. 1543: Jan Rájek z Hořepníka obnovuje sobě své dědictví.

4. svobodství: Margeta Rájová, poddaná páně Kekulova z Hořepníka, drží svobodství na lukách a rolích u Hořepníka. kv. S. S. 1543: Jan Rájek, Margeta a Barbora obnovují sobě zase.

5. svobodství: Mikuláš Studničků drží dvůr při městečku Hořepníku. Kv. S. S. 1543: Mikuláš Studničků sám sobě klade.

6. svobodství: Jan syn Václava mlynáře z Hořepníka drží dvůr po předcích v městečku Hořepníku. Kv. S. S. 1543: Jan syn Václava mlynáře z Hořepníka sám sobě klade.

Bernartice - Čáslavský kraj

Adam z Bernartic drží dvůr po předcích ve vsi Bernarticích, pole v hromadu od městečka Královic. Kv. S. S. 1542: Adam z Bernartic sám sobě klade.

Sedmpány [Sedmipany] - Čáslavský kraj

Jan Střehuta drží dvůr, koupený od Jakuba ze Sedmipan, ve vsi Sedmipanech. Kv. trh. 1544: Matěj ze Sedmipan Janovi Střehutovi.

Lesná [Lesné] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Matěj a Jíra, bratři vlastní Žákové z Lesného, drží svobodství, lesy, louky, rybníčky po předcích, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1542: Matěj a Jíra bratři z Lesného u Smolinic sami sobě kladou.

2. svobodství: Jakub z Lesného syn Váňův drží svobodství po předcích, totiž lesy, louky a rybníčky, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1542: Jakub z Lesného Pahburgk (Pechmburk) sám sobě klade.

3. svobodství: Václav a Petr bratři vlastní z Lesného drží svobodství, lesy, louky, rybníčky, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Václav a Petr bratři vlastní z Lesného sami sobě kladou.

4. svobodství: Vondra z Lesného drží svobodství, lesy, louky, rybníčky, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Jakub a Martin ze vsi Lesného sami sobě vepsati a vložiti dali.

5. svobodství: Vaněk Vaškův [Maškův] z Lesného drží svobodství, lesy, louky, a rybníčky, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Matěj Václavův z Lesného sám sobě klade.

6. svobodství: Vaněk z Lehův (?) drží svobodství, lesy, louky, potůčky a rybníčky po předcích, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Vaněk Blechův (?) sám sobě klade.

Holušice - Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan Petrův ze vsi Speřic drží dvůr a lán dědiny svobodný ve vsi Holušicích, míli od Lipnice, po předcích. Kv. S. S. 1548: Jan Petrův ze Speřic vložil sobě v dsky dvůr v Holušicích a lán dědiny.

2. svobodství: týž Jan Petrův na místě Jana z Holušic, poddaný pánů Trčků, drží dvůr svobodný ve vsi Holušicích, míli od Lipnice, po otci svém. Ukázal rejstřík: Jan z Holušic prodal Mikuláši odtud z Holušic.

Onšovec [Vonšovec, Zvoncov, Voncov, Onšov] - Čáslavský kraj

Matěj a Martin dědiníci ve vsi Zvoncově [snad Onšově], od Ledče míli, drží dvůr poplužní po otci svém. Kv. S. S. 1542: Matěj a Martin dědinníci z Voncova sami kladou.

Vrdy - Čáslavský kraj

Jakub z Vrdů drží dvůr ve vsi Vrdech po manželce své, ½ míle od Čáslavi. Výtah z desk: Jan z Vrdů přiznal se před úředníky pražskými, že dědictví své ve Vrdech dvůr s půldruhým lánem dědiny a dva podsedky s platem s dědinami i se vší zvolí k tomu příslušející prodal Václavovi řečenému Garptych z Uherska. Kterému v dsky kladení nejjasnější kníže a pán Jiří, český král, ráčil dáti přivolení. Posel k dskám byl Vilém mladší z Ryzmberka a na Rábí. Stalo se léta božího 1461 v úterý po svatém Tomáši apoštolu. Tento výpis vydán jest z desk zemských r. 1511 Václavem z Chvojence, místopísařem desk zemských.

Buková - Čáslavský kraj

1. svobodství: Martin z Bukové drží dvůr ve vsi Bukové po předcích ¼ míle od Načeradce. Kv. S. S. 1542.

2. svobodství: Václav z Bukové drží dvůr ve vsi Bukové po předcích, ¼ míle od Načeradce. Kv. S. S. 1542: Václav z Bukové zapsal sobě dědictví.

3. svobodství: Kuba Kačer drží dvůr ve vsi Bukové, ¼ míle od Načeradce. V černých menších zápisných B. primum: Jan Kačer z Mraviště Janovi.

4. svobodství: Vaněk a Jan, bratří vlastní z Bukové, drží dvůr po předcích ve vsi Bukové. Kv. S. S. 1542: Matěj z Bukové sám sobě v desky klade. Vaněk a Jan bratří z Bukové dávali berní od 1553-1589. Potom Jan Pára (recte Fara) z Bratřic, svobodník v Bukové, dlužen 1590-1614. „Jest pravým svobodníkem, dělá se zemanem“.

Malíkovice - Čáslavský kraj (zaniklá obec)

Vavřinec Lidů [Židů] z Arnoštovic, poddaný páně Kekulův, drží dvůr po předcích ve vsi Malíkovicích, ¼ míle od Hořepníka. Kvat. trh. 44: Mikuláš Sudlička z Hořepníka Vavřincovi.

Mezilesí - Čáslavský kraj

Jan Jeník z Mezilesí drží dvůr poplužní v Mezilesí, ½ míle od Lukavce, kterýžto dvůr koupil od Jana Duškova z Pacova. Kvat. trh. 44: Jan Duškův z Pacova a Kateřina prodali Janovi Jeníkovi z Mezilesí.

Po Něm Svatoš Jeník od 1552-1589 berni vypravoval, potom Jakub Jeník z Bratřic svobodník v Mezilesí, syn Svatoše Jeníka, zůstal dlužen 1590-1614. „Jest pravý svobodník a dělá se zemanem“.

Žichovice - Čáslavský kraj

1. svobodství: Petr z Žichovic drží dvůr po předcích ve vsi Žichovicích, ½ míle od Kácova. Kv. S. S. 1545: Petr z Žichovic sám sobe. Petr dědinník z Žichovic platil 1552-1569, dlužen 1570-1595.

2. svobodství: Jan Kodynků ze Žichovic drží dvůr v Žichovicích po předcích. Kvat. thr. 43: Petr dědiník z Žichovic Petrovi Kodynkovi. Petr Kodynek platil 1553-1576, dlužen zůstal 1577-1595.

Trhový Štěpánov - Čáslavský kraj, Kouřimský kraj

Bartoň, Jan a Štěpán bratři vlastní, synové Čikatovi, poddaní již pana Zdeňka Zručského ze Chřenovic, drží louku pod městem Štěpánovem. Kvat. menší 42: Dorota z Chrastovic Janovi a Štěpánovi, bratřím Štěpánovým. Jan Štěpán i na místě bratří svých v městečku Štěpánově platil berní do 1558, potom Bartoloměj Čikat, řezník v městečku Štěpánově, dlužen 1563-1595.

Vernýřov [Vernířov] - Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan, syn Štěpána ze vsi Vernířova, ½ míle od Zbraslavic, drží dvůr poplužní ve vsi Vernířově po otci svém Štěpánovi z Vernířova. Kv. S. S. 1544: Štěpán z Vernířova sobě klade dvůr kmetcí. Jan dědiník z Vernířova platil 1553-1576, potom Jan Vernířovský platil 1576-1579, dlužen 1580-1595.

2. svobodství: Jan z Vernířova drží dvůr po předcích ve vsi Vernířově, ½ míle od městečka Zbraslavic. Kv. S. S. 1550: Jan z Vernířova sám sobě. Jan Mladší Vernířovský platil 1576-1581, dlužen 1582-1595.

Vilémovice [Vilímovice, Vilímovičky] - Čáslavský kraj

Mikuláš a Vít, bratří z Vilímovic, i na místě Jeronýma bratra svého, drží dvůr poplužní ve Vilímovičkách a „jednoho člověka“ tamtéž, mezi Horou a Čáslaví ležící, po otci svém. Kv. S. S. 1544: Mikuláš, Jeroným a Vít bratři z Vilímovic sobě kladou.

Výskyty pouze v zemských deskách

Růžkovy Lhotice - Čáslavský kraj

Jan a Jiří Růžkové, bratři z Miřetic, koupili roku 1542 od Petra Malovce Dřítenského z Malovic a na Lhoticích pustou tvrz Lhotici, dvůr poplužní, ves celou a dvory kmetcí s lidmi osedlými i neosedlými za 415 kop gr. českých (DZV 1, f. C29, DZV 41, f. C25 a DZSt 42, f. A12 - pozn.: J. Vaniš nesprávně zaměňuje predikát „z Rovné“ za sídlo, opraveno výsledky soukromého bádání).

V kraji je i celá řada svobodství, která nejsou evidována v KSv 1, ale v různých berních rejstřících z pozdější doby se vyskytují. K vyhledání je vám nápomocen celkový přehled míst.
U některých míst se ani za pomoci topografie svobodníků Jaroslava Vaniše nepodařilo přesně stanovit polohu místa. Pokud dokážete tuto informaci doplnit, kontaktujte mě.
Kurzívou jsou zapsána pravděpodobná nesvobodnická držení svobodného majetku a vpisky, které Müller ponechal ve svém seznamu.
Vysvětlivka: Kv.S.S. = Kvaterny, kde sami sobě kladou.

Zdroje:
Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!